Let it die

The saddest part of a broken heart
Isn’t the ending so much as the start

Fica mais um pouquinho?

Deixe uma resposta